مشاوره خانواده و تحصیلی

زندگی و آرامش

بارم بندي دروس تاريخ ادبيات ايران وجهان، زبان فارسی ، ادبيات فارسی ، آرايه هادینی .....

بارم بندي درس ديني و قرآن (1) پايه اول متوسطه

الف: ارزشيابي مستمر - ( نمونه ي برگه ارزشيابي مستمردر صفحه 51 كتاب معلم آمده است)

1- قرائت قرآن كريم (چهار نمره):

- از هر دانش‌آموز در هر نوبت حداقل 3 بار وهر بار حداقل 5 تا7 سطر از قرائت آيات قرآن ارزشيابي به عمل مي‌آيد.( پرسش از قرائت ساير آياتي كه در درس آمده، بلامانع است.).به ازاي هر غلط روخواني 25/0 از چهار نمره كسر مي‌شود.

- در صورتي كه دانش‌آموز حروف خاص عربي را صحيح تلفظ نمي‌كند به ازاي هر حرف 25/0 و حداكثريك نمره از قرائت او كسر مي‌شود.

- درصورتي كه دانش‌آموزآيات رابه صورت مقطع ومكرربخوانداز5/0نمره تا1نمره ازنمرة قرائت اوكسرمي‌شود.

- چنانچه دانش‌آموز آيات را به شيوه ترتيل يا تحقيق و با رعايت احكام ضروري تجويد بخواند از 5/0 تا 1 نمره به نمرة قرائت او افزوده مي‌شود.

2- درك معناي آيات قرآن كريم ( 3 نمره ) :

ازهردانش‌آموزدرهرنوبت حداقل3 بار ازمعناي آيات پرسش مي‌شود، هر بار حدود 3 سطر از اين گونه آيات را معنا مي‌كند و هرسطريك نمره داردكه به ميزان صحت معناي هرسطر نمره اين قسمت مشخص مي‌شود.

3- پاسخ به سئوال‌هاوفعاليت‌هاي داخلو پايان هردرس (جمعا 9نمره)شامل :

- سوال هايي که دبير در هنگام تدريس يا پايان آن ويا در جلسات بعدي مي پرسد .

- فعاليت هاي فردي يا گروهي دانش آموزان در کلاس که در داخل هر درس با عناويني مانند : تفکر ، جمع آوري اطلاعات، تفکيگ ، انديشه در آيات و ... مشخص شده اند.

- سوال و فعاليت هاي مربوط به انديشه و تحقيق با توجه به توانايي دانش آموز در پاسخ گويي (در اين بخش به دفتر کار دانش آموز نمره اي تعلق نمي گيرد.)

4- مشاركت درفعاليتهاي کلاسي و كار‌ گروهي (2نمره ).

5- زيبايي ونظم دفتر كار( 2 نمره)

تذكر:دانش‌آموزاني كه برخي از كارهاي بخش«پيشنهاد» كتاب درسي يا به ابتكار خود فعاليتهاي ادبي، هنري و تحقيقي ديگري را انجام مي دهند 2 نمره فوق‌العاده به نمره مستمر آنها(تا سقف نمره 20 ) در هر نوبت تحت عنوان «خلاقيت‌هاي علمي و هنري» اضافه مي‌گردد.

ب: ازرشيابي پاياني

1- امتحان قرائت قرآن كريم(4 نمره):

ازهردانش‌آموزدرهر امتحان پاياني دو نيم صفحه ازآيات شريفه كتاب درسي و بخشي از قرآن‌كريم كه دبير محترم معين نموده است ،ارزشيابي قرائت قرآن، همانند ارزشيابي مستمر، بعمل مي آيد ( پرسش از قرائت ساير آيات دروس بلامانع است.)

2- امتحان كتبي از محتواي دروس ( 16 نمره)

شهريور

نوبت دوم

نوبت اول

درس

بخش‌كتاب

4

4 نمره

7

اول تا چهارم

مرحلة اول

2

5

پنجم تا هفتم

2

4

هشتم و نهم

2

4

-

دهم تا دوازدهم

مرحله دوم

2

3

-

سيزدهم و چهاردهم

مرحله سوم

2

5/2

-

پانزدهم و شانزدهم

2

5/2

-

هفدهم و هجدهم

16

16

16

جمع

تذكر : در ارزشيابي پاياني به نكات زير توجه شود:

در ترجمه آيات، در همان حدي كه در كتاب پيش‌بيني شده سئوال داده شود.

سئوال‌ها به گونه‌اي طرح شود كه تفكر بر انگيز باشد.

سئوال‌هايي كه جنبه اطلاعات دارد،صرفاً در موارد ضروري مانند موضوعات مربوط به احكام،طراحي ‌گردد.

از سئوال‌هايي كه دانش‌آموزان را مجبور به حفظ عبارت‌هاي كتاب مي‌نمايد خودداري شود.

پيش از آنكه به تطبيق پاسخ‌ها با عبارت‌هاي كتاب اهميت داده شود، توانايي تفكر و قدرت تجزبه و تحليل دانش‌آموز مورد توجه قرار گيرد.

همراه كتاب راهنماي معلم 4 حلقه نوار ويدئويي تهيه شده است.

براي تقويت مهارت قرائت قرآن 2 حلقه نوار كاست آموزشي تهيه و در اختيار دبيران قرار خواهد گرفت.


 

==============================


 

بارم بندي درس ديني و قرآن( 2) پايه دوم متوسطه

الف:ارزشيابي مستمر : همانندارزشيابي مستمردرس ديني و قرآن پايه اول مي باشد.

ب: ازرشيابي پاياني

1- امتحان قرائت قرآن كريم ( 4 نمره)

از هر دانش‌آموز درهر امتحان پاياني حدود دو ونيم صفحه ازآيات شريفه كتاب درسي و بخشي از قرآن‌كريم كه دبير محترم معين نموده است ،امتحان قرائت به عمل مي آيد. شيوه نمره گذاري به همان صورتي است كه در ارزشيابي مستمر انجام مي گيرد.

2- امتحان كتبي از محتواي دروس ( 16 نمره) :

شهريور‌ماه

نوبت دوم

نوبت اول

شماره درس

2

5

4

اول ودوم

2

3

سوم وچهارم

5

9

پنجم تا نهم

3

2

-

دهم

3

-

يازدهم ودوازدهم

2

3

-

سيزدهم وچهاردهم

2

3

-

پانزدهم و شانزدهم

16

16

16

جمع

تذكرات :

الف - مبحث خمس درصفحه 186 تا اول ماليات درصفحه188 براي دانش آموزان اهل سنت حذف مي باشد.

ب - موارد زير درارزشيابي ها لحاظ نشود :

1- فعاليت ها : شامل نمونه يابي درصفحات 15 ، 23 و156 - ذکر نمونه ها درصفحة 141 - کشف عوامل درصفحة 189 تفکردرصفحات63 و174- خودکاوي درصفحات 97 ، 100 ، 130 ، 131 و 141- مقايسه در صفحة 102- تطبيق در صفحات 132 ، 150 ، 159 ، 176 ، 181 - بررسي درصفحات 140 ، 148 ، 172 ، 185 - پيام آيات درصفحة 161

2- پيشنهادها : در صفحات 18 ، 29 تا 33 ، 43 ، 55 ، 66 ، 75 تا 77 ، 85 ، 92 ، 118 ، 133 ، 167 و178

3- ترجمه هايي که درمقابل آيات درکتاب نوشته شده است.

4- ياد آوري ها ومتون ادبي وانگيزشي ، مانند يادآوري در صفحات 9 ، 109 و121

5- ترکيب هاي شيميايي آب ودي اکسيد کربن درصفحات 13 و14

6- متن صفحات 34 ، 36 ، 54 ، 194 و شعر صفحة 65

7- پاورقي هاي کتاب

ج - حفظ کردن عين آيات وروايات ضروري نيست ، بلکه برداشت واستنباط از آن ها اهميت دارد. براي مثال ، نبايد ازدانش آموزان خواسته شود که آيه ياحديثي دربارة توبه بنويسند.بلکه بايدآيه ياحديث مطرح شود ودانش آموزان پيام ها ونکاتي را که از آيه يا حديث به دست مي آيد ، بنويسند.

د- آياتي که ترجمة آن ها درکتاب آمده است نبايد ترجمة اين آيه ها درارزشيابي ها مورد سؤال قرار گيرد. هم چنين نبايد از کلمات ولغاتي که تداعي کنندة درس عربي است سؤال شود.


 

=================================


 

بارم بندي درس ديني و قرآن (3) پايه ي سوم

الف _ ارزش يابي مستمر :همانند ارزش يابي مستمر درس ديني و قرآن پايه هاي اوّل و دوم است.

ب ـ ارزش يابي پاياني نوبت اوّل :

1- امتحان قرائت قرآن (4 نمره) :درامتحان پاياني نوبت اوّل ،ازهردانش‌آموز حدود دوونيم صفحه ازآيات شريفه ي كتاب درسي امتحان قرائت به عمل مي آيد. شيوه ي نمره گذاري به همان صورتي است كه در ارزش يابي مستمر پايه هاي اوّل و دوم انجام مي گيرد.

2- امتحان کتبي (16 نمره)

دروس

اول تا سوم

چهارم و پنجم

ششم تا هشتم

نمره

5

5

6

تذکر:دروس ششم تا هشتم براي دانش آموزان اهل سنت حذف مي باشدوبه جاي آنازسه درس اولکتاب ضميمه امتحان گرفته مي شود.

پ _ ارزش يابي پاياني نوبت دوم و شهريور

دروس

اوّل تا پنجم

ششم تا هشتم

نهم و دهم

يازدهم و دوازدهم

سيزدهم

چهاردهم تا شانزدهم

جمع

نمره

4

3

3

4

2

4

20

 تذکرات :

تذکر 1 : دروس ششم تا دوازدهم براي دانش آموزان اهل سنت حذف است وبه جاي آن ازکتاب ضميمهبر اساس جدول فوق امتحان گرفته مي شود.

تذکر2 : دبيران محترم وطراحان سئوال به نکات مندرج در ابتداي کتاب درسي با عنوان«چند نکته ي مهم درباره ي ارزش يابي» توجه نمايند و موارد زير درارزشيابي ها لحاظ نشود :

1- فعاليت ها : شامل تکميل درصفحه ی 11 - نمونه يابی درصفحات 19 ، 193 و196 - بررسی در صفحات 21 ، 151 و 220 - جستجو در صفحه ی 53 - تطبيق در صفحات 61 و 175 - خودکاوي در صفحات 140 و 195 - مقايسه در صفحه ی 148 - برنامه ريزي در صفحه ی 156 - انديشه در صفحه ی 169 - طبقه بندي در صفحات 215 و219 - راه حل در صفحه ی 223- شناسايي عوامل در صفحه ی 236

2- براي مطالعه ها:درصفحات6 تا 7 ،22 تا 24 ، 33 ، 36 تا 37 ، 41 تا42 ، 44 تا 46 ، 47 ، 55 تا 56 ،57 تا59 ، 61 تا 62 ، 76 ، 86 تا 87 ، 95تا103 ،111 تا 112 ، 113 تا 114 ، 121 تا 122 ، 123 تا 124 ، 125 تا126 ، 127تا 128 ، 128تا129 ، 130 ،152 تا 155، 158تا159،170تا171 ،181 تا182 ، 183 ، 192 ، 193 تا194، 213 تا214 ، 223 تا 225 ، 229 تا230 ، 231 تا232 ، 238 تا 242

3- پيشنهادها : درصفحات 13 ، 46 ، 63 ، 77 ، 93 ، 115 ، 132 ، 143 ، 160 ، 171 ، 200 ، 215 ، 225

4 - گام ها: درصفحات 26 ، 94 ، 133 ، 161 ، 185 ، 201 ، 237  

5- ياد آوري ها: درصفحات 188 تا 189 ، 204 تا 205

6- اشعار: درصفحات 41 ، 48 ، 51

7- ترجمه هايي که درمقابل آيات درکتاب نوشته شده است.

8- پاورقي ها

تذکر3 :حفظ کردن عين آيات وروايات به جز مواردي که درکتاب تعليمات ديني وقرآن (3 ) مشخص شده است ضروري نيست ، بلکه برداشت واستنباط از آن ها اهميت دارد. براي مثال ، نبايد از دانش آموزان خواسته شود که آيه يا حديثي در بارة توبه بنويسند . بلکه بايد آيه يا حديث مطرح شود ودانش آموزان پيام ها ونکاتي را که از آيه يا حديث به دست مي آيد ، بنويسند.

تذکر4 : آياتي که ترجمة آن ها درکتاب آمده است نبايد ترجمة اين آيه ها درارزشيابي ها مورد سؤال قرار گيرد. هم چنين نبايد از کلمات ولغاتي که تداعي کنندة درس عربي است سؤال شود.

========================================

بارم بندي درس تعليمات ديني ( ويژه اقليت هاي ديني)

الف - اقليت هاي كليمي ، زردشتي وآشوري

ارزشيابي مستمرو پاياني هر کدام 20 نمره ( نوبت اول ، دومو شهريِور):

1 —كتاب مشترك تعليمات اديان واخلاق (10نمره)

2- كتاب اختصاصي هريك از اقليت هاي مذكور (10نمره)

ب- اقليت ارمني :به علت نداشتن كتاب اختصاصي ، تمام 20 نمره ارزشيابي مستمر و20 نمره ارزشيابي پاياني به كتاب مشترك تعليمات اديان واخلاق اختصاص دارد.

 

بارم دروس عربی

بارم بندي درس عربي (1) سال اول متوسطه

الف- ترجمه عبارت ها و درك و فهم متون (11 نمره)

( مشترك در امتحان پاياني نوبت هاي اول ، دوم وشهريور)

عنا وين

نمره

1- ترجمه عبارت ها، شامل متن درس ها، تمرينات و....

2- طرح سوالات چند گزينه اي در زمينه ترجمه باتوجه به الگوي كتاب

3- تهيه متن كوتاه متناسب با آموخته هاي دانش آموزان و طرح سوال درك مطلب

4-تصحيح اغلاط از قبيل كارگاه ترجمه

5- شناخت معاني و مفاهيم واژه ها از قبيل:

- دادن واژه هاي عربي و خواستن معادل فارسي آن.

- دادن واژه هاي فارسي و خواستن معادل عربي آن.

- دادن واژه هاي عربي و خواستن مترادف يا متضاد آن.

6-طرح سؤال آزاد در زمينه ترجمه،مانند :اكمل الفراغ …يافتنترجمه كلمات از طريق كلمات هم خانواده .

7-تعريب

3

5/1

5/2

2

1

 

 

 

5/0

5/0

ب- كاربرد قواعد در عبارت ها (9 نمره)

نوبت اول :

عناوين

نمره

1- يادآوري شامل: شناخت افعال و كاربرد صيغه هاي مختلف آن، ضمير و اعراب بعضي كلما ت

2- ثلاثي مزيد

3- جامد و مشتق

4- التحليل الصرفي

5- اضواء قرآنيه و في رحاب نهج البلاغه

5/2

25/2

25/2

1

1

نوبت دوم :

عناوين

نمره

1- شناخت افعال مجرد و مزيد و كاربرد صيغه هاي مختلف آن

ضمير

موصول

معرب ومبني

جمله فعليه ( فعل و فاعل و …)،مفعول به و جار و مجرور

جمله اسميه ( مبتدا و خبر و …)

7 - التحليل الصرفي و الاعراب

8 - التشكيل

9 - اضواء قرآنيه ، في رحاب نهج البلاغه

1

75/0

5/0

75/0

1

1

2

1

1

شهريور :

عناوين

نمره

1- شناخت افعال مجرد و مزيد و كاربرد صيغه هاي مختلف آن

2- جامد و مشتق

3- ضمير

4- موصول

5- معرب ومبني

6- جمله فعليه ( فعل و فاعل و …)،مفعول به و جار و مجرور

7 - جمله اسميه ( مبتدا و خبر و …)

8- التحليل الصرفي و الاعراب

9- التشكيل

10 - اضواء قرآنيه ، في رحاب نهج البلاغه

1

75/0

75/0

5/0

5/0

1

1

2

5/0

1

تذكرات :1ـ در نوبت دوم 5/2 نمره از بند الف بارم بندي به نيمه اول كتاب اختصاص داده شود . 2ـ در طرح سوالات سعي گردد در عبارت هاي كتاب تغييراتي داده شود و از دادن عين عبارت هاي كتاب خودداري شود.

 

بارم بندي درس عربي(2)سال دوم_رشته هاي غيرعلوم انساني

الف- ترجمه عبارت ها و درك و فهم متون (11 نمره)

( مشترك در امتحان پاياني نوبت هاي اول ،دوم وشهريور)

عناوين

نمره

1- ترجمه عبارت ها، شامل متن درس ها، تمرينات و....

2- طرح سوالات چند گزينه اي در زمينه ترجمه باتوجه به الگوي كتاب

3- تهيه متن كوتاه متناسب با آموخته هاي دانش آموزان و طرح سوال درك مطلب

4-تصحيح اغلاط از قبيل كارگاه ترجمه

5- شناخت معاني و مفاهيم واژه ها از قبيل:

- دادن واژه هاي عربي و خواستن معادل فارسي آن.

- دادن واژه هاي فارسي و خواستن معادل عربي آن.

- دادن واژه هاي عربي و خواستن مترادف يا متضاد آن.

6-طرح سؤال آزاد در زمينه ترجمه ، مانند :اكمل الفراغ …يافتن ترجمه كلمات از طريق كلمات هم خانواده .

7-تعريب

3

5/1

5/2

2

1

 

 

 

5/0

5/0

ب- كاربرد قواعد در عبارت ها ( 9 نمره)

نوبت اول :

عناوين

نمره

1- معرفه و نكره

2- اعراب فرعي

3- اعراب تقديري و محلي

4- صفت و مضاف اليه

5- التحليل الصرفي و الاعراب

6- التشكيل

1

5/2

1

5/1

2

1

نوبت دوم :

عناوين

نمره

1-معرفه و نكره

2-اعراب فرعي ، تقديري و محلي

3- عدد

4- صفت و مضاف اليه

5-اعراب فعل مضارع

6-معلوم و مجهول

7-افعال ناقصه

8-حروف مشبهه بالفعل و لاي نفي جنس

9- الاعراب والتحليل الصرفي

10- التشكيل

5/0

1

5/0

5/0

75/1

75/0

1

75/0

75/1

5/0

شهريور :

عناوين

نمره

1- معرفه و نكره

2- اعراب ظاهري (اصلي و فرعي )

3- اعراب تقديري و محلي

4- صفت و مضاف اليه

5- اعراب فعل مضارع

6- معلوم و مجهول

7- افعال ناقصه

8- حروف مشبهه بالفعل

9- الاعراب والتحليل الصرفي

10- التشكيل

5/0

1

75/0

5/0

5/1

75/0

5/0

5/0

2

1

تذكرات :

1 ـ در نوبت دوم 5/2 نمره از بند الف بارم بندي به نيمه اول كتاب اختصاص داده شود . 2ـ در طرح سوالات سعي گردد در عبارت هاي كتاب تغييراتي داده شود و از دادن عين عبارت هاي كتاب خودداري شود.

بارم بندي عربي (2) رشته ادبيات و علوم انساني

الف: ترجمه عبارت ها و درك و فهم متون (11نمره)

( مشترك در امتحان پاياني نوبت هاي اول ، دوم وشهريور)

عناوين

نمره

1- ترجمه عبارت ها، شامل متن درس ها، تمرينات و....

2- طرح سوالات چند گزينه اي در زمينه ترجمه باتوجه به الگوي كتاب

3- تهيه متن كوتاه متناسب با آموخته هاي دانش آموزان و طرح سوال درك مطلب

4-تصحيح اغلاط از قبيل كارگاه ترجمه

5- شناخت معاني و مفاهيم واژه ها از قبيل:

- دادن واژه هاي عربي و خواستن معادل فارسي آن.

- دادن واژه هاي فارسي و خواستن معادل عربي آن.

ـ دادن واژه هاي عربي و خواستن مترادف يا متضاد آن.

6-تعريب

3

5/1

2

2

5/1

 

 

 

1

ب : كا ربرد قواعد در عبارت ها (9 نمره)

نوبت اول :

عناوين

نمره

يادآوري مباحث سال گذشته شامل: جمله فعليه، جمله اسميه، ضمير، موصول، جامد و مشتق، ابواب ثلاثي مزيد

معرفه و نكره

انواع اعراب

اعراب فعل مضارع

معلوم و مجهول

التحليل الصرفي و الاعراب

7ـ اضواء قرآنيه، في رحاب نهج البلاغه

2

 

5/0

5/1

5/1

5/0

2

1

نوبت دوم :

عناوين

نمره

معرفه و نكره ، انواع اعراب ، اعراب فعل مضارع ، معلوم و مجهول

ـ عدد

ـ نواسخ

ـ اضافه و توصيف

ـ مفعول فيه ،تصغير و نسبت

ـ التحليل الصرفي و الاعراب

ـ التشكيل

8ـ اضواء قرآنيه، في رحاب نهج البلاغه

2

5/0

5/1

75/0

75/0

75/1

75/0

1

شهريور :

عناوين

نمره

1- يادآوري شامل: جمله فعليه، جمله اسميه، ضمير، موصول، جامد و مشتق، ابواب ثلاثي مزيد

2- معرفه و نكره

3- انواع اعراب

4- اعراب فعل مضارع

5- معلوم و مجهول

6- عدد

7- نواسخ

8- اضافه و توصيف

9- مفعول فيه ،تصغير و نسبت

10- التحليل الصرفي و الاعراب

11- التشكيل

12- اضواء قرآنيه، في رحاب نهج البلاغه

1

5/0

75/0

75/0

5/0

5/0

75/0

5/0

5/0

2

5/0

75/0

تذكرات:

- دروس 9 و18براي مطالعه آزاد مي باشد و در ارزشيابي لحاظ نمي شود.

- در نوبت دوم 5/2 نمره از بند الف بارم بندي به نيمه اول كتاب اختصاص داده شود .

- درطرح سوالات سعي گردد درعبارت هاي كتاب تغييراتي داده شودوازدادن عين عبارت هاي كتاب خودداري شود.

 

بارم بندي كتاب عربي(3) سال سوم رشته هاي غير علوم انساني

1- ارزشيابي پاياني نوبت اول :

الف: ترجمه عبارت ها و درك و فهم متون )11 نمره)

عناوين

نمره

1-ترجمه عبارت ها، شامل : متن درس ها، تمرينات و....

2-طرح سوالات چند گزينه اي در زمينه ترجمه

3- تهيه متن كوتاه متناسب با آموخته هاي دانش آموزان و طرح سوال درك مطلب

4- تصحيح اغلاط از قبيل كارگاه ترجمه

5- شناخت معاني و مفاهيم واژه ها از قبيل:

- دادن واژه هاي عربي و خواستن معادل فارسي آن و بالعكس

ـ دادن واژه هاي عربي و خواستن مترادف يا متضاد آن.

6- تعريب

3

5/1

5/2

2

5/1

 

 

5/0

ب : كا ربرد قواعد در عبارت ها (9 نمره)

عناوين

نمره

شناخت فعل معتل و انواع آن

2- شناخت صيغه هاي مختلف فعل معتل و كاربرد آن

3 - مفعول مطلق و مفعول فيه

4- حال

5- الاعراب و التحليل الصرفي

6- التشكيل

1

2

5/1

5/1

2

1

2 - ارزشيابي پاياني نوبت دوم و شهريور :

الف: ترجمه عبارت ها و درك و فهم متون )11 نمره)

عناوين

نمره

1- ترجمه عبارت ها، شامل : متن درس ها، تمرينات و....

2- طرح سوالات چند گزينه اي در زمينه ترجمه

3- تهيه متن كوتاه متناسب با آموخته هاي دانش آموزان و طرح سوال درك مطلب

4- تصحيح اغلاط از قبيل كارگاه ترجمه

5- شناخت معاني و مفاهيم واژه ها از قبيل:

- دادن واژه هاي عربي و خواستن معادل فارسي آن و بالعكس

ـ دادن واژه هاي عربي و خواستن مترادف يا متضاد آن.

6- تعريب

7-ترجمه عباراتي خارج از كتاب مطابق با آنچه كه در كارگاه ترجمه درس هفتم آمده است.

3

5/1

2

2

1

 

 

5/0

1

ب:كا ربرد قواعد در عبارت ها ( 9 نمره)

عناوين

نمره

1- شناخت فعل معتل وكاربرد صيغه هاي مختلف آن

2- مفعول مطلق و مفعول فيه

حال

تمييز

5- مستثني

6- منادي ، حرف عطف، مضاعف

7- الاعراب و التحليل الصرفي

التشكيل

سوالاتي كه دبير به اختيارخود از موضوعات مختلف كتاب طرح مي كند.

1

1

75/0

1

75/0

5/1

5/1

75/0

75/0

تذكر : در طرح سوالات سعي گردد در عبارت هاي كتاب تغييراتي داده شود و از دادن عين عبارت هاي كتاب خودداري شود.

بارم بندي كتاب عربي (3) سال سوم رشته علوم انساني

الف: ترجمه عبارت ها و درك و فهم متون (11 نمره) ( مشترك در امتحان پاياني نوبت هاي اول ،دوم وشهريور)

عناوين

نمره

1-ترجمه عبارت ها، شامل : متن درس ها، تمرينات و....

2- طرح سوالات چند گزينه اي در زمينه ترجمه باتوجه به الگوي كتاب

3- تهيه متن كوتاه متناسب با آموخته هاي دانش آموزان و طرح سوال درك مطلب

4- تصحيح اغلاط از قبيل كارگاه ترجمه

5- شناخت معاني ومفاهيم واژه ها ازقبيل:دادن واژه هاي عربي وخواستن معادل فارسي آن ودادن واژه هاي فارسي و خواستن معادل عربي آن ودادن واژه هاي عربي و خواستن مترادف يا متضاد آن.

6- تعريب

3

75/1

5/2

75/1

1

 

1

ب: كا ربرد قواعد در عبارت ها ( 9 نمره)

نوبت اول :

عناوين

نمره

1- يادآوري مباحث

2- شناخت فعل معتل و انواع آن

3- شناخت صيغه هاي مختلف فعل معتل و كاربرد آن

4- مفعول مطلق و مفعول له

5- توابع

6- الاعراب و التحليل الصرفي

7- التشكيل

75/1

5/0

75/1

1

1

2

1

نوبت دوم و شهريور :

عناوين

نمره

1- يادآوري مباحث

2- ساختن صيغه هاي مختلف از فعل معتل

3-مفعول مطلق و مفعول له

4-توابع

5- حال

6-تمييز

7ـ منادي

8ـ استثناء

9- تعجب و مدح و ذم

10- بلاغت

11- الاعراب و التحليل الصرفي

12- التشكيل

1

1

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

1

75/1

75/0

تذكر : درطرح سوالات سعي گردددرعبارت هاي كتاب تغييراتي داده شودو ازدادن عين عبارت هاي كتاب خودداري شود.


بارم بندي درس فلسفه و منطق

بارم بندي درس فلسفه و منطق

عنوان دروس

نوبت اول

نوبت دوم و شهريور

فلسفه

فلسفه چيست (1)

2

5/0

فلسفه چيست (2)

5/1

1

فلسفه چيست (3)

5/1

1

آغاز فلسفه

2

1

شهيد راه حكمت

2

5/1

گوهر هاي اصيل و جاودانه

-

2

علت هاي چهارگانه

-

2

منطق

پيدايش و اهميت منطق

5/0

5/0

علم و اقسام آن

1

5/0

فكر و خطاي آن

5/1

5/0

مبحث الفاظ

5/1

75/0

مبحث تصور جزئي و كلي

5/2

1

مبحث كليات خمس

2

1

تعريف

2

5/0

مبحث قضايا

-

1

احكام قضايا

-

1

حجت يا استدلال

-

1

قياس اقتراني

-

5/1

صورت وماده ي قياس

-

75/0

صناعات خمس (1)

-

5/0

صناعات خمس (2)

-

5/0

جمع

بارم بندي دروس مطالعات اجتماعي ، جامعه شناسي 1 و 2

الف ـ ارزش يابي مستمر :

دبيران محترم در ارزشيابي مستمر از شيوه ها و ابزارهاي مختلف زير استفاده نمايند:

ـ ارزيابي ميزان مشاركت دانش آموزان در بحث هاي گروهي از طريق تهية چك ليست هاي مناسب .

ـ ارزيابي ميزان همكاري واحساس مسئوليت دانش آموزان دركارهاي گروهي از طريق تهية چك ليست هاي مناسب .

ـ ارزيابي ميزان دقت نظر ، توجه و تلاش دانش آموزان در انجام فعاليت هاي كتاب و تأكيد بر داشتن دفتر كار منظم براي فعاليت ها .

ارزيابي فعاليت هاي اختياري تعريف شده توسط معلم براي دانش آموزان مانند مقالات پژوهشي و ابتكارهاي علمي ، ادبي و هنري.

پرسش هاي كلاسي به صورت شفاهي و كتبي .

ب _ ارزشيابي پاياني

1 ـ‌ ارزشيابي پاياني درس مطالعات اجتماعي

فصل

نوبت اول

نوبت دوم

شهريور

متن

فعاليت ها

متن

فعاليت ها

متن

فعاليت ها

اول

5

2

5/1

از سه فصل

1 نمره

5/2

1

دوم

5

2

5/1

3

1

سوم

5

1

1

5/2

1

چهارم

-

-

6

2

4

1

پنجم

-

-

5

2

3

1

جمع

20

20

20

2 ارزشيابي پاياني درس جامعه شناسي (1)

فصل

نوبت اول

نوبت دوم

شهريور

متن

فعاليت

متن

فعاليت

متن

فعاليت

اول

5/10

5/3

4

1

75/5

2

دوم (دروس 1، 2 و3)

5/4

5/1

75/5

2

دوم (دروس 4 ،5 ، 6 و 7 )

-

-

6

5/2

سوم

-

-

5

5/1

5/3

1

جمع

20

20

20

تذكرات ( مطالعات اجتماعي و جامعه شناسي 1 ) :

1ـ تعداد سؤالات حداقل 14 وحداكثر 18 باشد .

2ـ براي هر سؤال حداقل 5/0 نمره وحداكثر 2 نمره منظور شود.

3- ارزش يابي پاياني درس جامعه شناسي (2 )

فصول

درس

نوبت اوّل

نوبت دوم و شهريور

فصل اوّل

اول

5

2

دوم

سوم

5

2

چهارم

پنجم

6

3

ششم

هفتم

فصل دوم

اول

4

2

دوم

سوم

-

3

چهارم

پنجم

2

ششم

هفتم

3

هشتم

نهم

3

دهم

جمع

20 نمره

20 نمره

تذكرات

1 ـ تعداد سؤالات ، حداقل 14 وحداكثر 18 تا باشد .

2- براي هرسؤال ، حداقل 5/0 وحداکثر 2 نمره منظور شود.

3- فعاليت ها ، بخشي از محتواي هردرس محسوب مي شودکه درارزش يابي بايدموردتوجه قرارگيرد.

4- درتعدادي ازدروس ، بخشي باعنوان « براي مطالعة بيشتر » وجود دارد. اين بخش صرفاً براي تعميق يادگيري دانش آموزان است ودرارزش يابي اين درس منظور نمي شود.

5- تصاوير و نمودارها با دو هدف تنوع بخشي و تعميق يادگيري ، درکتاب گنجانده شده اند ودر ارزش يابي لحاظ نمي شوند.

6- کتاب جامعه شناسي (2) به گونه اي طراحي شده است که دانش آموزان رابه تفکر دربارة مسائل وپديده هاي اجتماعي و تحليل آن ها وادارد.هدف اين بوده است که آن ها بتوانندآموخته هايشان رادرزندگي فردي واجتماعي به کارگيرند. بديهي است که تکيه برمحفوظات ، آنان رابه اين هدف نمي رساندولازم است درارزش يابي اين درس به اين نکته نيز توجه شود.


بارم دروس تاريخ

بارم بندي درس تاريخ معاصر ايران 

شماره ي درس

نوبت اوّل

نوبت دوم

شهريور

درس 1

5/2

5/0

5/1

درس 2

5/3

5/1

5/1

درس 3

5/2

1

درس 4

4

5/1

5/1

درس 5

5/2

5/2

درس 6

5/2

5/1

درس 7

5/2

5/2

درس 8

-

2

درس 9

-

2

2

درس 10

-

1

1

درس 11

-

2

5/1

درس 12

-

2

5/2

درس 13

-

2

درس 14

-

2

5/2

درس 15

-

2

جمع نمره

20

20

20

بارم بندي درس تاريخ ايران و جهان (1) 

شماره درس

نوبت اول

نوبت دوم

شهريور

1

1

 

 

2

 

2

1

-

3

1

-

4

1

-

5/1

5

1

-

6

5/1

1

5/1

7

5/1

8

2

1

1

9

2

1

10

2

5/1

1

11

2

1

12

2

5/1

5/1

13

2

14

-

5/1

1

15

-

5/1

5/1

16

-

1

17

-

5/2

5/1

18

-

19

-

5/1

1

20

-

5/1

1

21

-

2

1

22

-

1

5/2

23

-

1

24

-

5/1

جمع

20

20

20

بارم بندي درس تاريخ ايران و جهان (2)

شمارة درس

نوبت اوّل

نوبت دوم

و شهريور

شمارة درس

نوبت اوّل

نوبت دوم

و شهريور

درس 1

5/1

5/2

درس 14

-

2

درس 2

5/1

درس 15

-

درس 3

5/1

درس 16

-

2

درس 4

5/1

1

درس 17

-

درس 5

2

درس 18

-

2

درس 6

2

1

درس 19

-

درس 7

2

درس 20

-

5/1

درس 8

1

1

درس 21

-

درس 9

1

درس 22

-

2

درس 10

1

1

درس 23

-

درس 11

5/1

درس 24

-

5/1

درس 12

2

5/1

درس 25

-

درس 26

-

1

درس 13

5/1

درس 27

-

جمع نمره

20

 

جمع نمره

-

20


بارم دروس جغرافيا

بارم بندي كتاب جغرافياي (1)و استان رشته ادبيات و علوم انساني

فصول

عناوين دروس

نوبت اول

نوبت دوم

شهريور

اول

درس اول:جغرافيا ، علمي براي زندگي

2

5/0

5/1

دوم

درس دوم:نگاهي به جغرافياي طبيعي ايران

درس سوم : نگاهي به جغرافياي انساني ايران

7

5/1

4

سوم

درس چهارم :آب ها

درس پنجم:بهره برداري از منابع آب

4

1

2

چهارم

درس ششم: بيابان ها

درس هفتم : انسان و بيابان

5/3

1

5/1

پنجم

درس هشتم: اهميت و نقش جنگل ها

درس نهم: پراكندگي و انواع جنگل هاو …

5/3

1

5/1

ششم

درس دهم : آلودگي هوا

درس يازدهم : آلودگي درياها ورودها

-

3

5/1

هفتم

درس دوادهم :مخاطرات طبيعي چيست؟

درس سيزدهم : انسان ومخاطرات طبيعي

-

5/3

2

هشتم

درس چهاردهم : پراكندگي ورشد جمعيت

درس پانزدهم : جمعيت ومهاجرت ، …

-

5

3

نهم

درس شانزدهم : جهانگردي چيست ؟ …

درس هفدهم : ايرانگردي

-

5/2

5/1

دهم

درس هجدهم : جغرافيا، جغرافيدانان و…

-

1

5/1

جمع

20

20

20

يادآوري مهم : 1- جغرافياي استان تدريس همراه وهماهنگ با كتاب اصلي خواهد بود.

2ـ ارزش يابي كتاب جغرافيا ( 1 ) 15 نمره وكتاب استان 5 نمره مي باشد.

3ـ نمره مندرج در هر فصل به تفكيك كتاب جغرافياي (1) و استان است و استان هايي كه فاقد آن فصول در كتاب استان مي با شد با يد نمره مورد نظر را به فصل كتاب جغرافياي (1) اختصاص دهند.

بارم بندي كتاب جغرافيا (2) رشته ادبيات و علوم انساني

فصول

دروس

نوبت اول

نوبت دوم و شهريور

فصل اول

درس اول- درس دوم

5/4

75/2

فصل دوم

درس سوم- درس چهارم

3

75/1

فصل سوم

درس پنجم- درس ششم

5/4

75/2

فصل چهارم

درس هفتم- درس هشتم

4

25/2

فصل پنجم

درس نهم- درس دهم

4

25/2

فصل ششم

دروس يازدهم، دوازدهم،سيزدهم

-

5/3

فصل هفتم

درس چهاردهم- درس پانزدهم

-

75/2

فصل هشتم

درس شانزدهم

-

2

 

جمع

20

20

تذكر: قسمت هاي« مطالعه هاي موردي» و « بيشتر بدانيم » صرفاً براي مطالعه آزاد دانش آموزان مي باشد و در هيچ يك از ارزشيابي هاي مستمر و پاياني منظور نمي گردد. بدين ترتيب متن تحت عنوان‌«معلم گرامي» در ابتداي كتاب ، اصلاح مي گردد.


 

بارم بندي كتاب جغرافياي عمومي واستان - (غيراز رشته ي ادبيات وعلوم انسانی)

فصول

عناوين دروس

نوبت اول

نوبت دوم

شهريور

اول

درس اول: جغرافيا،علمي براي زندگي

2

5/0

5/1

دوم

درس دوم: نگاهي به جغرافياي طبيعي ايران

درس سوم : نگاهي به جغرافياي انساني ايران

7

 

5/1

4

سوم

درس چهارم :آب ها

درس پنجم:بهره برداري از منابع آب

4

1

2

چهارم

درس ششم: بيابان ها

درس هفتم : انسان و بيابان

5/3

1

5/1

پنجم

درس هشتم: اهميت و نقش جنگل ها

درس نهم: پراكندگي و انواع جنگل ها و ..

5/3

1

5/1

ششم

درس دهم : آلودگي هوا

درس يازدهم : آلودگي درياها ورودها

-

3

5/1

هفتم

درس دوادهم :مخاطرات طبيعي چيست؟

درس سيزدهم : انسان ومخاطرات طبيعي

-

5/3

5/2

 

هشتم

درس چهاردهم : پراكندگي ورشد جمعيت

درس پانزدهم : جمعيت ومهاجرت ، …

-

5/5

5/3

 

نهم

درس شانزدهم : جهانگردي چيست ؟…

درس هفدهم : ايرانگردي

-

3

2

 

جمع

20

20

20

 

 يادآوري مهم :

1ـ تدرس جغرافياي استان هماهنگ وهمراه با كتاب اصلي خواهد بود.

2ـ ارزش يابي كتاب جغرافيا 15 نمره وكتاب جغرافياي استان 5 نمره مي باشد.

3 ـ نمره مندرج در هر فصل به تفكيك كتاب جغرافيا و استان است و استان هايي كه فاقد آن فصول دركتاب استان مي باشد بايد نمره مورد نظر را به فصل كتاب جغرافياي (1) اختصاص دهد.

بارم بندي دروس تاريخ ادبيات ايران وجهان(1) و (2)

 

الف ـ ارزشيابي مستمر (تاريخ ادبيات يران و جهان 1 و2 ) :
پژوهش (10 نمره ) _ پرسش هاي كلاسي(4 نمره ) _ آزمون كتبي (5 نمره ) _ تهية دفتر ( 1 نمره )

ب-ارزشيابي پاياني تاريخ ادبيات ايران و جهان (1)

شماره درس

نوبت اول

نوبت دوم

شهريور

1

1

25/0

5/0

2

1

25/0

5/0

3

5/1

5/0

5/0

4

1

5/0

5/0

5

2

5/0

5/0

6

2

5/0

75/0

7

5/1

5/0

75/0

8

5/1

25/0

5/0

9

2

5/0

1

10

5/1

25/0

5/0

11

-

1

1

12

-

1

1

13

-

2

1

14

-

2

5/1

15

-

25/1

1

16

-

25/1

1

17

-

5/1

5/1

18

-

1

1

19

5/1

25/0

5/0

20

5/1

25/0

75/0

21

1

25/0

75/0

22

1

25/0

5/0

23

-

1

75/0

24

-

5/0

25/0

25

-

25/1

75/0

26

-

25/1

75/0

جمع

20

20

20

تذكر :

1ـ نمونه ها براي مطالعه آزاد مي باشد .

2ـ درنوبت اول ازدرس 1 تا10 و از درس 19 تا 22ودر نوبت دوم از درس 11 تا18 واز درس 23 تا آخر تدريس شود .

جـ ارزشيابي پاياني تاريخ ادبيات ايران وجهان(2)

شماره درس

نوبت اول

نوبت دوم

شهريور

1

5/1

5/0

1

2

5/1

25/

5/0

3

5/1

5/0

75/0

4

2

5/0

1

5

5/1

25/0

5/0

6

5/1

5/0

5/0

7

5/1

25/0

1

8

1

25/0

1

9

1

25/0

1

10

1

25/0

5/0

11

1

5/0

75/0

12

-

5/1

1

13

-

5/1

1

14

-

2

5/1

15

-

5/1

1

16

-

2

1

17

-

1

5/0

18

-

5/1

5/0

19

5/1

25/0

5/0

20

5/1

25/0

75/0

21

2

5/0

1

22

-

5/1

1

23

-

1

5/0

24

-

5/1

25/1

جمع

20

20

20

توجه :در نوبت اول از درس 1 تا 11 و از درس 19 تا 21 و در نوبت دوم از درس 12 تا 18 و از درس 22 تا آخر تدريس شود .


="====================================================

بارم بندي و بودجه بندي كتاب هاي زبان فارسي (1) ، (2) و (3) عمومي و تخصصي


جدول بودجه بندي تدريس كتاب هاي زبان فارسي در نوبت اول و دوم

نام كتاب

درس هاي نوبت اول

درس هاي نوبت دوم

زبان فارسي (1)

1 تا 14

15 تا 28

زبان فارسي (2)

1 تا 14

15 تا 28

زبان فارسي (3) عمومي

1 تا 13

14 تا 25

زبان فارسي (3) علوم انساني

1 تا 14

15 تا 27

ارزشيابي مستمر :

- املاي تقريري (10 نمره) ـ فعاليت هاي كلاسي ( 2 نمره) ـ پرسش هاي كلاسي ( 2 نمره)

ـ آزمون كتبي (4 نمره ) ـ تهيه ي دفتر ( 2 نمره )

ارزشيابي پاياني كتاب هاي زبان فارسي (1) و (2)

موضوع

نوبت اول

نوبت دوم

شهريور

نيمه اول كتاب

نيمه دوم كتاب

نگارش

5

1

4

5

دستور

8

2

6

8

زبان شناسي

4

1

3

4

املاي و بياموزيم

3

1

2

3

جمع

20

20

20

ارزشيابي پاياني كتاب هاي زبان فارسي (3) عمومي و تخصصي

موضوع

نوبت اول

نوبت دوم و شهريور

نگارش

5

5

دستور

8

8

زبان شناسي

4

4

املاي و بياموزيم

3

3

جمع

20

20

تذكر مهم: مطالب زير براي مطالعه آزاد در نظر گرفته شده است :

زبان فارسي (3) عمومي :

ـ كلية نمونه ها ، كه به ترتيب عبارت است از: صفحات 51 تا55 (عدل- موزه كلمانسو) 129 تا 130(قبض آب)

ـ درس 23: اسناد و نوشته‌هاي حقوقي از 166 تا 182

زبان فارسي (3) تخصصي :

ـ كلية نمونه‌ها ، كه به ترتيب عبارت است از: صفحات 120تا 121 /134تا 135 (آرش- قبض آبو ...)

ـ درس بيستم: از صفحات 145تا 150 املاي برخي از كلمات

- درس 24: اسناد و نوشته‌هاي حقوق از صفحه 175 تا 188


="==============================================================

 

بارم بندي وبودجه بندي كتاب هاي ادبيات فارسي(1)،(2)و(3) عمومي و تخصصي

جدول بودجه بندي تدريس كتاب هاي ادبيات فارسي در نوبت اول و دوم

نام كتاب

درس هاي نوبت اول

درس هاي نوبت دوم

ادبيات فارسي (1)

1 تا 11

12 تا 24

ادبيات فارسي (2)

1 تا 11

12 تا 24

ادبيات فارسي (3) عمومي

1 تا 11

12 تا 25

ادبيات فارسي (3) علوم انساني

1 تا 12

14 تا 30

ارزشيابي مستمر :

- قرائت وفهم متون ( 6 نمره ) _ فعاليت هاي كلاسي (2 نمره ) _ پرسش هاي كلاسي ( 3 نمره )

_ حفظ شعر ( 3 نمره ) _ آزمون كتبي ( 5 نمره ) _ تهيه ي دفتر (1 نمره )

ارزشيابي پاياني كتاب هاي ادبيات فارسي (1) و (2 ) :

موضوع

 

نوبت اول

نوبت دوم

شهريور

نيمه اول كتاب

نيمه دوم كتاب

بيان معني شعر و نثر

6

2

4

6

معني لغت

2

5/0

5/1

2

درك مطلب

4

1

3

4

دانش هاي ادبي

3

5/0

5/2

3

خود آزمايي

4

1

3

4

حفظ شعر

1

-

1

1

جمع

20

20

20

ب _ارزشيابي پاياني كتاب هاي ادبيات فارسي (3)عمومي وتخصصي:

موضوع

نوبت اول

نوبت دوم و شهريور

بيان معني شعر و نثر

6

6

معني لغت

2

2

درك مطلب

4

4

دانش هاي ادبي

3

3

خود آزمايي

4

4

حفظ شعر

1

1

جمع

20

20

مطالب زير براي مطالعه آزاد در نظر گرفته شده است :

ادبيات فارسي (3) عمومي :

- درس 11: قسمت دوم، سه پرسش از تولستوي از صفحه 92 تا 97

ـ درس 18: قاصدك، از صفحه 140 تا 150 ـ درس 20: از پاريز تا پاريس از صفحه 158 نا 165

 

تذ كرات :

1_ براي معني شعر ونثر 6 نمره در سيزده مورد انتخاب شود(دو مورد 1 نمره ، دو مورد 75/0 ، سه مورد 5/0 وچهار مورد25/0 نمره) .توضيح آن كه در طرح سؤال به ارزش هر سؤال در مقايسه با نمره ي آن سؤال توجه شود .

2_ از طرح لغات خارج از جمله پرهيز شود .

3_ مقصود از درك مطلب، دادن يك مطلب از درس هاي كتاب و طرح چند سؤال از محتواي آن است .

4_مقصود از دانش هاي ادبي ، تاريخ ادبيات (1 نمره) ،بياموزيم (1 نمره) و در آمد درس ها (1 نمره) است توضيح آن كه منظور از تاريخ ادبيات تمام نكات مربوط به تاريخ ادبيات است كه درجاي جاي كتاب آمده است . در بخش "بياموزيم " نيز بر نكات تشخيصي و كاربردي تكيه شود .

5-در طرح سؤال سعي شود علاوه بر استفاده از خود آزمايي هاي كتاب از نمونه هاي مشابه نيز استفاده شود.

="=================================================================

بارم بندي درس آرايه هاي ادبي

الف _ارزشيابي مستمر: - تمرين هاي كتاب (6 نمره) _ پرسش هاي شفاهي (5 نمره) —شركت در فعاليت هاي كلاسي (3 نمره) —آزمون كتبي (5 نمره) —تهيه ي دفتر (1 نمره)

ب- ارزشيابي پاياني

شماره دروس

نوبت اول

نوبت دوم و شهريور

1

5/0

5/1

2

5/0

3

5/0

4

5/0

5

5/0

6

5/0

7

5/0

8

5/2

2

9

2

10

2

 

5/2

11

2

12

2

13

5/1

 

3

14

2

15

5/2

16

-

5/0

17

-

1

18

-

5/1

19

-

2

20

-

1

21

-

1

22

-

1

23

-

1

24

-

1

25

-

5/0

26

-

5/0

جمع

20

20

  ==============================================================
زبان های خارجی

="==============================================================

بارم بندي درس زبان خارجي (انگليسي فرانسه آلماني) پايه اول

الف- ارزش يابي مستمر(ارزش يابي كتبي و شفاهي در طول نوبت اول، دوم و در صورت تشكيل كلاس دوره تابستاني) :

1- فعاليت هاي كلاسي كتبي (20 نمره ) شامل:

1-1 انجام تكاليف درسي و پاسخگويي به سوالات 5 نمره

2-1 آزمون هاي مستمر كلاسي 5 نمره

2- فعاليت هاي كلاسي شفاهي 10 نمره

ب- ارزش يابي پاياني (نوبت اول، دوم، شهريور و يا دوره تابستاني)

ب —1) ارزش يابي شفاهي پاياني (10 نمره)

1- خواندن شامل:

1-1 سرعت مناسب 1 نمره

2-1 آهنگ، تكيه و تلفظ صحيح 1 نمره

3-1 سليس خواني 2 نمره

4-1 درك مطلب 2 نمره

2 ـ بازگويي و خلاصه كردن مطلب خوانده شده (دانش آموزان پس از خواندن بخشي از يك درس، نكات مهم آن را در يك يا دو جمله بيان
مي كنند). انگليسي و فرانسه 5/1 نمره / آلماني 2 نمره

3- نقش هاي زباني (در اين قسمت مهارت دانش آموزان در اجراي مكالمات مربوط به LanguageFunction مورد ارزش يابي قرار
مي گيرد) . لازم به توضيح است كه در زبان هاي فرانسه و آلماني بخش "مكالمه" جايگزين نقش هاي زباني مي شود.
انگليسي و فرانسه 5/1 نمره/ آلماني 2 نمره

4- تلفظ صحيح ( ارزش يابي در اين بخش صرفا به قسمت Pronunciation كتاب محدود مي شود). لازم به توضيح است كه ارزش يابي تلفظ
فقط درمورد زبان هاي انگليسي و فرانسه است. 1 نمره

تذكر:از10نمره ي ارزش يابي شفاهي پاياني نوبت دوم، 5/2 نمره به نيمه اول و 5/7 نمره به نيمه دوم كتاب تعلق مي گيرد.

ب —2) ارزش يابي كتبي پاياني (30 نمره)

1-ديكته —يك يا دو حرفجا افتاده از دوازده لغت در قالب جملات را بنويسد.

انگليسي و فرانسه 3 نمره/ آلماني 4 نمره

2 - واژگان شامل:

1-2 جايگزين كردن لغات در جملات (9 لغت در 8 جمله) 4 نمره

2-2 تشخيص كلمات مترادف و متضاد از طريق بافت 1 نمره

3-2 يافتن واژه هاي مناسب به منظور تكميل جملات ناقص با استفاده از دانش زباني دانش آموز 1 نمره

4-2 پرسش هاي چهارگزينه اي 2 نمره

3- درك مطلب:

1-3در اين قسمت متني در سطح متون كتاب انتخاب مي شود و دانش آموزان به سوالات مربوطه پاسخ مي دهند.

انواع سوالات:

Completion, Multiple choice, True/ False, Wh questions, Yes/ No questions
4 نمره

2-3(Sentence Comprehension) : در اين بخش يك يا دو جمله در هر سوال گنجانده مي شود كه درك آن ها مستلزم دانستن نكته اي
مي باشد.درمورد اين جملات سوال به صورت چهار گزينه اي داده مي شود. 3نمره

4-دستور شامل:

1-4سوالات چهارگزينه اي 2 نمره

2-4 مرتب كردن جملات به هم ريخته 2 نمره

3-4 كامل كردن جملات ناقص 2 نمره

4-4 پاسخ به سوال باتوجه به تصوير 2 نمره

5- نقش هاي زباني 3 نمره

مكالمات ناقصي كه توسط دانش آموزكامل مي شوند . سوالات اين بخش به قسمت Language Function كتاب درسي مربوط مي شوند. لازم به توضيح است كه در زبان هاي فرانسه آلماني بخش مكالمه جايگزين نقش هاي زباني مي شود.

6-تلفظ 1 نمره

اين بخش به دو شكل مي تواند مورد ارزش يابي قرار گيرد:

الف- استفاده ازستون ودادن مثالي براي هرستون دانش آموزان لغات داده شده رادرستون هاي مربوط قرارمي دهند.

ب —دادن مجموعه اي از لغات كه همه به جز يكي در يك صدا مشترك هستند. دانش آموزان لغت مربوطه را مي يابند.

لازم به توضيح است كه ارزش يابي تلفظ فقط درمورد زبان هاي انگليسي و فرانسه است. جمع 30 نمره

توجه: در ارزش يابي كتبي پاياني نوبت دوم از مجموع 30 نمره، 5/22 نمره ي آن متعلق به نيمه دوم كتاب درسي و 5/7 نمره ي آن
متعلق به نيمه اول كتاب درسي مي باشد.

 

بارم بندي درس زبان خارجي (انگليسي فرانسه آلماني) پايه دوم

الف- ارزش يابي مستمر (ارزش يابي كتبي و شفاهي در طول نوبت اول، دوم و در صورت تشكيل كلاس دوره تابستاني)

1-فعاليت هاي كلاسي كتبي شامل :

1-1انجام تكاليف درسي و پاسخگويي به سوالات 5 نمره

2-1 آزمون هاي مستمر كلاسي 5 نمره

2-فعاليت هاي كلاسي شفاهي 10 نمره

ب- ارزش يابي پاياني (نوبت اول، دوم، شهريور و يا دوره تابستاني)

ب —1) ارزش يابي شفاهي پاياني (10 نمره)

1-خواندن شامل:

1-1سرعت مناسب 1 نمره

2-1 آهنگ، تكيه و تلفظ صحيح 1 نمره

3-1 سليس خواني 2 نمره

4-1 درك مطلب 2 نمره

2-بازگويي و خلاصه كردن مطلب خوانده شده (دانش آموزان پس از خواندن بخشي از يك درس، نكات مهم آن را در يك يا دو جمله بيان
مي كنند). انگليسي و فرانسه 5/1 نمره / آلماني 2 نمره

3-نقش هاي زباني ( در اين قسمت مهارت دانش آموزان در اجراي مكالمات مربوط به Language Function مورد ارزش يابي
قرار مي گيرد).لازم به توضيح است كه در زبان هاي فرانسه و آلماني بخش مكالمه جايگزين نقش هاي زباني مي شود. انگليسي و فرانسه 5/1 نمره/ آلماني 2 نمره

4- تلفظ صحيح ( ارزش يابي در اين بخش صرفا به قسمت Pronunciation كتاب محدود مي شود . لازم به توضيح است كه ارزش يابي تلفظ فقط در مورد زبان هاي انگليسي و فرانسه است. 1 نمره

تذكر:از10 نمره ي ارزش يابي شفاهي پاياني نوبت دوم، 5/2 نمره به نيمه اول و 5/7 نمره به نيمه دوم كتاب تعلق مي گيرد.

ب —2) ارزش يابي كتبي پاياني (30 نمره)

1-ديكته —يك يا دو حرف از حروف دوازده لغت در جمله جا افتاده است. انگليسي و فرانسه 3 نمره/ آلماني 4 نمره

2- واژگان شامل:

1-2جايگزين كردن لغات در جملات (9 لغت در 8 جمله) 4 نمره

2-2 يافتن واژه هاي مناسب به منظور تكميل جملات ناقص با استفاده از دانش زباني دانش آموز 2 نمره

3-2 پرسش هاي چهارگزينه اي 2 نمره

3-درك مطلب:

1-3در اين قسمت متني در سطح متون كتاب انتخاب مي شود و دانش آموزان به سوالات مربوطه پاسخ مي دهند.

انواع سوالات:

Completion, Multiple choice, True/ False, Wh questions, Yes/ No questions
4 نمره

2-3 (Sentence Comprehension) در اين بخش يك يا دو جمله در هر سوال گنجانده مي شود كه درك آن ها مستلزم دانستن نكته اي
مي باشد.درمورد اين جملات سوال به صورت چهارگزينه اي داده مي شود. 3 نمره

4-دستور شامل:

1-4 سوالات چهارگزينه اي 2 نمره

2-4 مرتب كردن جملات به هم ريخته 2 نمره

3-4 كامل كردن جملات ناقص 2 نمره

4-4 پاسخ به سوال باتوجه به تصوير 2 نمره

5- 4 نقش هاي زباني 3 نمره

مكالمات ناقصي كه توسط دانش آموز كامل مي شوند. سوالات اين بخش به قسمت Language Function كتاب درسي مربوط مي شوند.
لازم به توضيح است كه درزبان هاي فرانسه وآلماني بخش مكالمه جايگزين نقش هاي زباني مي شود.

6-تلفظ 1 نمره

اين بخش به دو شكل مي تواند مورد ارزش يابي قرار گيرد:

الف- استفاده ازستون ودادن مثالي براي هرستون دانش آموزان لغات داده شده رادرستون هاي مربوط قرار مي دهند.

ب —دادن مجموعه اي ازلغات كه همه به جز يكي دريك صدا مشترك هستند.دانش آموزان لغت مربوطه را مي يابند.

لازم به توضيح است كه ارزش يابي تلفظ فقط درمورد زبان هاي انگليسي و فرانسه است. جمع 30 نمره

توجه: در ارزش يابي كتبي پاياني نوبت دوم از مجموع 30 نمره، 5/22 نمره ي آن متعلق به نيمه دوم كتاب درسي و 5/7 نمره ي آن
متعلق به نيمه اول كتاب درسي مي باشد.

 

    بارم بندي درس زبان خارجي ( 3 )(انگليسي ـ فرانسه ـ آلماني)

الف- ارزش يابي مستمر : (20 نمره)

1-فعاليت هاي كلاسي كتبي شامل: ( 10 نمره )

1-1انجام تكاليف درسي و پاسخگويي به سوالات 5 نمره

2-1 آزمون هاي مستمر 5 نمره

 

2-فعاليت هاي كلاسي شفاهي شامل : ( 10 نمره)

1-2- خواندن شامل:

- سرعت مناسب 1 نمره

- آهنگ، تكيه و تلفظ صحيح 1 نمره

- سليس خواني 2 نمره

_ درك مطلب 2 نمره

2-2- بازگويي و خلاصه كردن مطلب خوانده شده (دانش آموزان پس از خواندن بخشي از يك درس، نكات مهم آن را در يك يا دو جمله بيان
مي كنند). انگليسي و فرانسه 5/1 نمره / آلماني 2 نمره

3ـ2ـ نقش هاي زباني ( در اين قسمت مهارت دانش آموزان در اجراي مكالمات مربوط به Language Function مورد ارزش يابي
قرار مي گيرد) .

لازم به توضيح است كه در زبان هاي فرانسه وآلماني بخش مكالمه جايگزين نقش هاي زباني مي شود.
انگليسي و فرانسه 5/1 نمره/ آلماني 2 نمره

4-2- تلفظ صحيح ( ارزش يابي در اين بخش صرفا به قسمت Pronunciation كتاب محدود مي شود. لازم به توضيح است كه ارزش يابي
تلفظ فقط در مورد زبان هاي انگليسي و فرانسه است. 1 نمره

جمع 20 نمره

ب — ارزش يابي پاياني (نوبت اول ،دوم و شهريور ) _ (40 نمره)

1- ديكته:يك يا دو حرف از واژه در جمله حذف شود (انگليسي و فرانسه 16 مورد ، آلماني 12 مورد). انگليسي و فرانسه 4 نمره/ آلماني 6 نمره

2_ واژگان شامل: 10 نمره

1-2- جايگزين كردن لغات در جملات (9 لغت در 8 جمله) 4 نمره

2-2 —يا فتن واژه هاي مناسب به منظور تكميل جملات ناقص با استفاده از دانش زباني دانش آموز 3 نمره

3-2 —تشخيص اجزاء كلام (اسم ، صفت ، ضمير و غيره ) از طريق بافت ( Context) 3 نمره

 

3- درك مطلب: 11 نمره

1-3 - در اين قسمت متني در سطح متون كتاب انتخاب مي شود و دانش آموزان به سوالات مربوطه شامل:

(Completion,Multiple choice, True/ False, Wh questions Yes/ No questions) پاسخ مي دهند. 4 نمره

2-3 (Sentence Comprehension) -: در اين بخش يك يا دو جمله در هر سوال گنجانده مي شود كه درك آن ها مستلزم دانستن نكته اي
مي باشد.درمورد اين جملات سوال به صورت چهار گزينه اي داده مي شود. 4 نمره

3-3- متن Cloze
(از آنجا كه نمونه هاي Clozeدركتاب درسي نيامده است لذا لازم است دبيران محترم اين پايه، در كلاس و در آزمون هاي مستمر ،
دانش آموزان را با اين نوع آزمون آشنا سازند.) 3 نمره

 

4- دستور شامل: 13 نمره

1-4 - سوالات چهارگزينه اي 3 نمره

2-4 - مرتب كردن جملات به هم ريخته 2 نمره

3-4 - كامل كردن جملات ناقص 2 نمره

4-4 - پاسخ به سوال باتوجه به تصوير 2 نمره

5-4 - نقش هاي زباني 4 نمره

مكالمات ناقصي كه توسط دانش آموز كامل مي شوند. سوالات اين بخش به قسمت Language Function كتاب درسي مربوط مي شوند . لازم به توضيح است كه در زبان هاي فرانسه و آلماني بخش مكالمه جايگزين نقش هاي زباني مي شود.

 

5-تلفظ 2 نمره

اين بخش به دو شكل مي تواند مورد ارزش يابي قرار گيرد:

الف- استفاده ازستون ودادن مثالي براي هرستون دانش آموزان لغات داده شده رادرستون هاي مربوط قرار مي دهند.

ب- دادن مجموعه اي ازلغات كه همه به جز يكي در يك صدا مشترك هستند . دانش آموزان لغت مربوطه را مي يابند.

لازم به توضيح است كه ارزش يابي تلفظ فقط درمورد زبان هاي انگليسي و فرانسه است.

 

http://motavaseteh.talif.sch.ir

20


 
+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۳ بهمن۱۳۸۶ساعت 7:46  توسط مشاور  |